Uncategorized


전청조가 시그니엘 입주민을 이용해 몇십억을 사기 방법

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대한민국 부자들도 가지고 있지 않은걸 가지고 있는 전청조 폼 미쳤다..ㄷㄷ